Skip links

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA – APEX LIMITED d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo Apex Limited d.o.o., 10000 Zagreb, Zeleni trg 2, OIB: 73693801543 (Voditelj obrade), izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća te se primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine.

Društvo Apex Limited d.o.o., 10000 Zagreb, Zeleni trg 2, OIB: 73693801543 s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Opći podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovorno je društvo: Apex Limited d.o.o., 10000 Zagreb, Zeleni trg 2, OIB: 73693801543

Adresa e-pošte za kontakt: info@europroagency.com

Telefon za kontakt: +385 1 4870 259

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka: branko@europroagency.com

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu te smo također i u tom slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

Društvo Apex Limited d.o.o., 10000 Zagreb, Zeleni trg 2, OIB: 73693801543 obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili pristupom na našu službenu internetsku stranicu ili pristupom na naše službene profile na društvenim mrežama, zahtjevom za kontakt, zahtjevom za informacijama o poslovanju Voditelja obrade, izražavanjem primjedbe ili pohvale, zahtjevom za primanje oglasa za radno mjesto, dostavom zamolbi za radno mjesto, zahtjevom za primanje newslettera te ulaskom u poslovni odnos sa nama.

Osobni podaci koji se prikupljaju ispunjavanjem kontakt obrasca na našoj službenoj internetskoj stranici, slanjem e-pošte na adrese e-pošte Voditelja obrade ili pozivom na broj telefona Voditelja obrade koji su navedeni na našoj službenoj internetskoj stranici te Vašom objavom na našim službenim profilima društvenih mreža, a temeljem Vašeg zahtjeva za kontakt, zahtjeva za informacijama o poslovanju Voditelja obrade, izražavanje primjedbe ili pohvale, zahtjevom za primanje oglasa za radno mjesto, dostavom zamolbi za radno mjesto, zahtjevom za primanje newslettera te ulaskom u poslovni odnos sa nama su Vaše ime i prezime, Vaša adresa e-pošte, Vaš broj telefona, Vaš životopis i sl. te svi oni osobni podaci koje ste nam tim putem samoinicijativno dostavili.

Osobni podaci koji se prikupljaju u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju za dodjeljivanje stipendija studentima za najbolje poslovne ideje su ime i prezime, broj mobilnog telefona, adresa e-pošte, potvrda o studiranju i fotografija.

Osobni podaci koji se prikupljaju u svrhu kontaktiranja zastupnika/vlasnika poslovnih suradnika i/ili klijenata pravnih osoba, a radi efikasnosti izvršavanja poslovnih ugovora su broj fiksnog telefona osobe ovlaštene za zastupanje / vlasnika, broj mobilnog telefona osobe ovlaštene za zastupanje / vlasnika, adresa e-pošte osobe ovlaštene za zastupanje / vlasnika, ime i prezime djelatnika, radno mjesto djelatnika, mjesto rada djelatnika, radno vrijeme djelatnika.

Ulaskom u doseg sustava videonadzora Voditelja obrade, moguće je prikupljanje osobnog podatka video snimke. Video snimka se prikuplja u svrhu zaštite osoba i imovine.

Prethodno ulasku u prostorije Voditelja obrade, prikuplja se Ime i prezime te OIB posjetitelja u svrhu zaštite osoba i imovine.

U sklopu poslovnog odnosa, dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora, provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju suglasnost na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

3. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Sve vrste Vaših osobnih podataka Voditelj obrade obrađuje u sljedeće svrhe i temeljem:

 1. Ispunjenja Zakonskih obveza – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i prijava koje smo dužni vršiti prema važećim propisima, a sve sa svrhom ispunjavanja zakonskih obveza;
 2. Realizacija ugovora –Osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje su predmet ugovora (npr. Zakon o obveznim odnosima), a temeljem toga što je obrada nužna radi ispunjenja ugovornih obveza;
 3. Sa svrhom kontaktiranja radi efikasnosti izvršavanja poslovnih ugovora, zahtjeva za informacijama, prijavom na newsletter i sl., a temeljem suglasnosti koju ste nam dali ili temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade;
 4. Sa svrhom zaštite osoba i imovine – Videonadzor prostorija te evidencija posjetitelja prostorija Voditelja obrade, a temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade;
 5. Sa svrhom sudjelovanja u nagradnim natječajima i nagradnim igrama – Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnih natječaja i neradnih igara temeljem zakonskih obveza i temeljem suglasnosti koju ste nam dali prijavom na iste;
 6. Sa svrhom promocije – Voditelj obrade objavljuje fotografije dobitnika nagradnih natječaja i nagradnih igara, temeljem suglasnosti koju ste nam dali.

https://www.high-endrolex.com/50

Svi Vaši osobni podaci obrađuju se temeljem zakona, ugovora, legitimnog interesa ili suglasnosti.

4. Razdoblje čuvanja

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka te do povlačenja suglasnosti, odnosno do trenutka kada zatražimo obnovu suglasnosti, a Vi istu više ne želite dati.

5. Upravljanje suglasnostima za obradu osobnih podataka

Promjenu suglasnosti (potpuni ili djelomični opoziv) možete izvršiti na način da nam se obratite putem e-maila na adresu: info@europroagency.com ili putem pošte na adresu: 10000 Zagreb, Zeleni trg 2

Ukoliko opozovete dane suglasnosti, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekih dodatnih pogodnosti koje su vezane za njih.

Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je ona povučena.

Ako ponovno želite dati svoju suglasnost, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Ako nam ne dostavite Vaše osobne podatke za koje nije potrebna suglasnost, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama, ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema Vama niti ćemo moći s Vama zaključiti ugovor.

6. Prava ispitanika

 1. Pravo na pristup i informaciju o obradi osobnih podataka:Imate pravo od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te svrhu obrade ako se takvi osobni podaci obrađuju, skupine Vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana sa kojima se Vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke kao i izvor Vaših osobnih podataka koje nismo prikupili izravno od Vas
 2. Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo
 3. Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka
 4. Pravo na ograničenje obrade – Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
  1. Ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
  2. ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima i
  3. ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.
 5. Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
 6. Pravo na mogućnost prijenosa podataka – Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
 7. Ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati i
 8. ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 9. Pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta što služi zaštiti Vaših prava.

Zloporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

7. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • Ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi,
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti,
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima,
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti i
 • ako podatke moramo u sklopu ugovornog odnosa dostaviti trećim osobama.

8. Korištenje digitalnih servisa (Internetska stranica, aplikacije)

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom i informacijama o poslovanju, zahtjeva za ulazak u poslovni odnos, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva te ostalih elektronskih obrazaca. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu koja je navedena uz svaki obrazac. Prijenos osobnih podataka trećim stranama provodimo ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podaci mogu proslijediti nadležnom tijelu i to samo one podatke koji su za to potrebni. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Za prikupljanje vaših osobnih podataka na internetskim stranicama koristimo nametljive kolačiće:

 • Prve strane koji prate posjetiteljeve korake kada ispunjava formulare.
 • Za kolačiće koji pomažu pri identificiranju tj. čija je uloga prepoznati korisnika koji se ponovo logirao.
 • Za kolačiće koji prepoznaju napade na identifikaciju.
 • Za kolačiće koji spremaju tehničke podatke kada se reproducira video ili audio sadržaj.

Također, koristimo standardne kolačiće trećih strana, kao što je Google Analytics, tipične za ovu granu djelatnosti, kako bismo pratili vaše online ponašanje i dobili statističke podatke na agregiranoj razini na sljedeći način:

 • Pratimo broj posjeta internetskoj stranici, porijeklo svakog posjetitelja (tj. internetsku stranicu koju ste posjetili prije naše stranice) i kamo pojedini posjetitelj odlazi nakon korištenja internetske stranice (tj. internetsku stranicu koju posjećujete nakon odlaska s naše stranice).

Kolačić se pohranjuje na vašem uređaju na razdoblje ne duže od dvije (2) godine i povezan je s vašom IP adresom. Kolačići su male tekstualne datoteke (text files) koje vaš pretraživač pohranjuje na vašem uređaju. Oni nam omogućuju da saznamo vraćate li se na internetsku stranicu.

Ako ne želite da pomoću kolačića pratimo informacije, možete podesiti vaš pretraživač da odbija kolačiće. U tom slučaju, molimo poslužite se uputama za korisnike vašeg internetskog pretraživača radi informiranja o brisanju i odbijanju kolačića. Napominjemo da odbijanje kolačića može utjecati na vaše korisničko iskustvo na internetskoj stranici i onemogućiti vam korištenje određenih funkcija i usluga koje su na njoj dostupne.

9. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena ili pristupa treće strane. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe, nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim službenim Internetskim stranicama te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

Explore
Drag